Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji

1). Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących świadczonych Usług przez Limu.pl, który jest odpowiedzialny za jej rozpatrzenie na zasadach określonych poniżej.

2). Przedmiotem reklamacji może być niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi przez Limu.pl. Jeśli usunęliśmy Twoje ogłoszenie z powodu naruszenia zasad lub zmiany kategorii zwrócimy Ci kwotę za niewykorzystany czas realizacji usługi (dodanie ogłoszenia / odświeżenie / promowanie / wyróżnienie).

3). Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika w następujący sposobów:

  1. w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail: info@limu.pl).

4). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem reklamacji, a także roszczenie Użytkownika, a także powinna być złożona niezwłocznie po pojawieniu się lub odkryciu przez Użytkownika okoliczności uzasadniającej jej złożenie.

5). Reklamacje rozpatrywane są przez Limu.pl bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora.

6). W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Limu.pl w informacji przekazywanej Użytkownikowi wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

7). Odpowiedź na reklamację udzielona zostanie w formie pisemnej na adres Użytkownika podany w Profilu Użytkownika lub w wskazany w treści złożonej reklamacji. Na wniosek Użytkownika wyrażony w treści reklamacji lub w Profilu Użytkownika, odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie wiadomości e-mail lub na innym trwałym nośniku.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.