Regulamin korzystania z Portalu i serwisów oferowanych przez limu.pl

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego serwisu limu.pl
 2. Słownik pojęć, które będą używane w dalszej części regulaminu. Ilekroć w ninniejszym Regulaminie pojawiają się pojęcia zapisywane wielką literą, należy nadawać im znaczenie wskazane poniżej:
 • Administrator – osoba zarządzająca serwisem limu.pl.
 • Kategoria – kategoria tematyczna (np. Motoryzacja czy Elektronika), do której przypisane jest Ogłoszenie. Kategoria może dzielić się na powiązane tematycznie podkategorie.
 • Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Serwisie czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto – zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje o jego aktywności w Serwisie, w tym informacje podawane przez Użytkownika w Serwisie.
 • Ogłoszeniodawca – osoba zamieszczająca ogłoszenie w serwisie limu.pl.
 • Ogłoszenie – propozycja sprzedaży lub świadczenia Przedmiotu sporządzona przez Sprzedającego.
 • Przedmiot – towary lub usługi objęte Ogłoszeniem.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Serwisu.
 • Rejestracja – proces utworzenia przez Użytkownika Konta, po podaniu danych Użytkownika, akceptacji Regulaminu i aktywacji Konta.
 • Serwis – prowadzona internetowa platforma online dostępna w domenie limu.pl.
 • Sprzedający – Użytkownik publikujący Ogłoszenie w Serwisie i dokonujący z Kupującym Transakcji.
 • Usługi Odpłatne – odpłatne usługi świadczone przez limu.pl na rzecz Użytkownika, obejmujące m.in.: opublikowanie płatnego Ogłoszenia lub pakietu Ogłoszeń, Usługi Promowania.
 • Usługi Promowania – odpłatne usługi promowania Ogłoszeń.
 • Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu po zalogowaniu na Konto.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunki korzystania z Serwisu, w tym zasady Rejestracji, publikacji Ogłoszeń i nabywania Usług Odpłatnych, a także kwestie dotyczące płatności i postępowania reklamacyjnego określa Regulamin. Każdy korzystający z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Serwis jest platformą internetową dostarczającą informacji tematycznych oraz łączącą Ogłoszeniodawcę z Użytkownikiem.
 3. Za treść ogłoszeń publikowanych w serwisie odpowiada wyłącznie Ogłoszeniodawca.
 4. Serwis nie bierze żadnej odpowiedzialności za informacje zamieszczane w Serwisie przez Ogłoszeniodawcę, w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ze stanem faktycznym.
 5. Serwis nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki realizacji usług oferowanych w Ogłoszeniach zamieszczonych w Serwisie.
 6. Serwis nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu.
 7. Serwis nie bierze udziału w sporach między Użytkownikami Serwisu. Wszelkie nieporozumienia Użytkownicy rozwiązują między sobą. Serwis nie angażuje się w żadne czynności prawne związane z tego rodzaju sporami.
 8. Dane Ogłoszeniodawcy pojawiające się w Ogłoszeniach mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do czynności mających na celu wykonanie usługi oferowanej w Ogłoszeniu. Wykorzystywanie danych w inny sposób niż zezwala na to Regulamin jest zabronione.
 9. Kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów znajdujących się w serwisie limu.pl jest zabronione. Serwis limu.pl zezwala jedynie na wydruk materiałów służących wyłącznie do użytku własnego.
 10. Treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności Ogłoszenia, niezależnie od ich formy, tj. materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, limu.pl, Sprzedawców lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych. Zabrania się jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabrania się również wykorzystywania oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody limu.pl
 11. Użytkownicy oraz Ogłoszeniodawcy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.
 12. Serwis zastrzega prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie bez powiadomienia.

II. OGŁOSZENIA, INFORMACJE O PRODUKTACH I OFERTACH

 1. Zamieszczanie Ogłoszeń w serwisie limu.pl jest płatne bądź bezpłatne w zależności od rodzaju Ogłoszenia. Informacje na temat ewentualnych płatnościach znajdują się na stronie danej kategorii ogłoszeń serwisów.
 2. Limu.pl umożliwia Użytkownikowi publikację Ogłoszenia w Serwisie. Publikacja przez Użytkownika Ogłoszenia w Serwisie następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza.
 3. Ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika w Serwisie jest dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu. Wraz z Ogłoszeniem udostępniany będzie również formularz kontaktowy, umożliwiający Użytkownikom skontaktowanie się z Użytkownikiem publikującym Ogłoszenie i przesłanie mu wiadomości. W zależności od wyboru Sprzedającego, w Ogłoszeniu może również być dostępny do publicznej wiadomości jego numer telefonu, przy czym w celu uzyskania dostępu do numeru, Użytkownik może zostać poproszony o zalogowanie się na Konto.
 4. Zabronione jest dodawanie Ogłoszeń niezgodnych z prawem.
 5. Ogłoszenie nie powinno zawierać treści reklamujących inny serwis internetowy.
 6. Ogłoszeniodawcą może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca prawo do oferowanego produktu lub posiadająca stosowne upoważnienia.
 7. Ogłoszeniodawca oświadcza, że podane dane w Ogłoszeniu są poprawne oraz zgodne ze stanem faktycznym.
 8. Administrator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia bez podania przyczyny.
 9. Administrator ma prawo do edycji Ogłoszenia, jeśli to zawiera błędy.
 10. Dodając Ogłoszenie Ogłoszeniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu limu.pl.
 11. Dodając Ogłoszenie Ogłoszeniodawca wyraża zgodę, na przetwarzanie udostępnionych danych kontaktowych do celów marketingowych limu.pl.
 12. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie dokonywana jest przez Użytkownika poprzez:
  1. kliknięcie w ikonę „Dodaj ogłoszenie” lub podobną;
  2. dokonanie płatności (tylko w odniesieniu do Ogłoszeń płatnych).

III. OGŁOSZENIA PŁATNE

 1. Publikacja przez Użytkownika płatnego Ogłoszenia w Serwisie jest możliwa po:
  • wykupieniu przez Użytkownika pojedynczego Ogłoszenia – zgodnie z cennikiem odpowiednim dla danej Kategorii;
  • wykupieniu przez Użytkownika pakietu Ogłoszeń dostępnego w ofercie Serwisu, z zastrzeżeniem, że w przypadku zakupu pakietu Ogłoszeń przed wykorzystaniem Limitu, w pierwszej kolejności wykorzystywany jest pakiet Ogłoszeń;
 2. Zakup pakietu Ogłoszeń lub pojedynczego Ogłoszenia jest możliwy przy użyciu stosownego formularza dostępnego w Serwisie.
 3. Aktywacja płatnego Ogłoszenia w Serwisie nastąpi z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku limu.pl.

IV. USŁUGI PROMOWANIA OGŁOSZEŃ

 1. Użytkownik chcąc zwiększyć atrakcyjność Ogłoszenia może skorzystać z płatnych Usług Promowania w postaci Odświeżenia Ogłoszenia, Wyróżnienia Ogłoszenia oraz Wyróżnienia Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu.
 2. Użytkownik może skorzystać z każdej z Usług Promowania w momencie publikacji Ogłoszenia lub w trakcie jego emisji.
 3. Usługi Promowania oraz ich pakiety są realizowane względem pojedynczego Ogłoszenia, tj. nie jest możliwe wykorzystanie pakietu Usług Promowania do różnych Ogłoszeń.
 4. Usługi Promowania są również dostępne w pakietach tych usług. Aktywacja pakietu Usług Promowania następuje wraz z rozpoczęciem korzystania z Usług Promowania wchodzących w skład pakietu. Zasady dotyczące Usług Promowania objętych pakietem pozostają bez zmian.
 5. Limu.pl nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Usług Promowania, rozumianą jako rzeczywiste zwiększenie zainteresowania Ogłoszeniem lub jego Przedmiotem.

V. PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik będzie informowany w Serwisie w widoczny sposób o każdorazowo aktualnej cenie wybieranych Usług Odpłatnych.
 2. Płatności dokonywane w Serwisie sa dokonywane z góry, tj. w pełnej kwocie wymaganej dla danej Usługi Odpłatnej przed rozpoczęciem jej świadczenia przy użyciu form płatności udostępnianych przez limu.pl.
 3. Użytkownik, wedle swego wyboru, może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych metod płatności zgodnie z informacjami podanymi w procesie wyboru danej usługi.
 4. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Limu.pl nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z właściwym operatorem płatniczym celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Wyjątkowo oraz w granicach technicznych i organizacyjnych możliwości, Limu.pl może jednak pomóc Użytkownikowi w wyjaśnieniu problemu. Limu.pl nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.
 5. Świadczenie usług przez Limu.pl na rzecz Użytkownika dokumentowane jest fakturami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych zapisanych na Koncie niezbędnych do wystawienia przez Limu.pl faktury, niezwłocznie po każdej zmianie.
 7. Domyślną formą udostępniania Użytkownikowi faktur jest forma elektroniczna. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
 8. Limu.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie udostępnia Użytkownikowi faktury w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur, w szczególności poprzez zapisanie ich w formacie pliku .pdf oraz udostępnienie ich Użytkownikowi w ramach Konta umożliwiając ich pobranie przez Użytkownika. Użytkownik otrzymujący faktury przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania we własnym zakresie.
 9. W przypadku wcześniejszego zakończenia emisji Ogłoszenia z powodu usunięcia Ogłoszenia przez Użytkownika lub w przypadku gdy doszło do zbycia Przedmiotu albo Użytkownik dokonał zmiany przedmiotu Ogłoszenia w sposób wskazujący, że dotyczy ono innego Przedmiotu niż Przedmiot, którego dotyczyło pierwotnie, opłata pobrana za publikację danego Ogłoszenia oraz związanych z nim Usług Odpłatnych za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.

VI. SPOŁECZNOŚĆ – PROFILE, KOMENTARZE, FORUM, ZDJĘCIA, GRUPY, VIDEO

 1. Redakcja serwisu limu.pl umożliwia swoim użytkownikom bezpłatne umieszczanie opinii dotyczących informacji i artykułów oraz wypowiedzi w ramach forum i społeczności.
 2. Użytkownicy serwisu limu.pl umieszczają opinie na własną odpowiedzialność. Redakcja serwisu limu.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników Serwisu treści opinii.
 3. Redakcja serwisu limu.pl zastrzega sobie prawo do usuwania opinii materiałów i treści, o których mowa w rozdz. II niniejszego regulaminu, a także treści zawierające uwagi skierowane do redakcji Serwisu. Wszelkie tego typu uwagi należy przesyłać na nasz adres e-mailowy.
 4. Redakcja Serwisu limu.pl zastrzega sobie możliwość redagowania fragmentów opinii w sposób nie zmieniający ich przekazu oraz w szczególnych przypadkach usuwania fragmentów opinii.
 5. Dodając opinię Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu limu.pl
 6. Rejestrując się w Serwisie limu.pl, wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści marketingowych.
 7. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników Serwisu limu.pl treści i materiałów:
  • nie mającej bezpośredniego lub merytorycznego związku z tematem, którego dotyczy opinia
  • obraźliwej w stosunku do rozmówców lub osób trzecich. Mowa tutaj również o wygwiazdkowanych (***) słowach
  • stanowiącej przekaz reklamowy na forum, tworzenie grup tematycznych i poprzez inne funkcje dostępne w społeczności
  • treści mających negatywny wpływ na techniczne funkcjonowanie Serwisu
  • zachęcających do czynności zakazanych lub nielegalnych
  • zdjęć i filmów o zabarwieniu erotycznym.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Limu.pl ma prawo zmiany Regulaminu z następujących przyczyn:
  1. konieczność poprawy bezpieczeństwa Użytkowników;
  2. konieczność usprawnienia działania Serwisu, przy czym zmiany dokonywane na tej podstawie nie będą skutkować podwyższeniem lub wprowadzeniem dodatkowych opłat w stosunku do opłat już naliczonych (uiszczonych) i umożliwią dalsze korzystanie z Serwisu;
  3. konieczność przeciwdziałania nadużyciom dokonywanym w związku z korzystaniem z Serwisu;
  4. zmiana warunków świadczenia Usług Odpłatnych lub wycofanie określonej Usługi Odpłatnej, przy czym zmiany wprowadzone na tej podstawie nie będą miały wpływu na Usługi Odpłatne wykupione przed wejściem w życie tych zmian;
  5. wprowadzenie nowej Usługi Odpłatnej a także wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności Serwisu, przy czym korzystanie z takich usług lub funkcjonalności będzie dobrowolne;
  6. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.
 2. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz drogą elektroniczną.
 3. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Limu.pl, nie krótszym niż 15 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie.
 4. Limu.pl może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
  1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia,
  2. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
 5. Ustępy 1-4 powyżej znajdują również zastosowanie do zmiany usług świadczonych przez limu.pl za pośrednictwem Serwisu. Zmiana usługi nie będzie miała wpływu na Usługi Odpłatne wykupione przed wejściem w życie tych zmian, ani nie będzie wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta.
 6. Do Usług Odpłatnych aktywnych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
 7. Użytkownik, który nie akceptuje treści zmian Regulaminu zachowuje w każdym czasie prawo do rozwiązania umowy o usługę Konta.
 8. W przypadku dokonania przez limu.pl zmiany usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu, która istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do tej usługi, Konsument – niezależnie od uprawnienia przewidzianego w ust. 7 powyżej – może w ciągu 30 dni od dnia dokonania tej zmiany wypowiedzieć umowę usługi Konta lub inną umowę łączącą limu.pl z Konsumentem dotyczącą usług świadczonych w ramach Serwisu bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 9. W celu rozwoju Serwisu limu.pl ma prawo wprowadzenia nowych usług i funkcjonalności, które mogą być poprzedzone testami produktowymi, bez uszczerbku dla nabytych praw Użytkowników.
 10. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez limu.pl w ramach Serwisu zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.